Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Salgsbetingelser mobil

A. Generelle bestemmelser

1. Gyldighetsområde

Disse vilkårene gjelder for avtale om leveranse av mobiltjenester til sluttkunder i Norge fra Komplett Mobil AS. For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene endres for å sikre konsistens med EUs regulering av det indre marked. Vilkårene består av generelle bestemmelser i del A, og særskilte bestemmelser om mobiltjenesten i del B. For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene, se produktinformasjon på Komplett Mobil AS sine hjemmesider.

2. Parter

Avtaleparter er Komplett Mobil AS (organisasjonsnummer 995 628 910) og personen som er registrert som kunde av Komplett Mobil AS.

3. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal kunden gi følgende opplysninger til Komplett Mobil AS:
- Fysiske personer skal oppgi navn, fødselsdato/fødselsnummer, e-post adresse og fakturaadresse.
- Juridiske personer skal oppgi navn, e-post adresse, fakturaadresse samt et eventuelt organisasjonsnummer, og kontaktperson må på forespørsel kunne dokumentere rett til å forplikte kunden.

Hvis en kunde tar i bruk Komplett Mobil AS sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Komplett Mobil AS sine forretningsvilkår. Kunden skal snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet, til Komplett Mobil AS. Dersom Komplett Mobil AS ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan fortsatt leveranse av tjenestene opphøre.

4. Overdragelse

4.1. Overdragelse internt i Komplett Mobil AS
Komplett Mobil AS forbeholder seg rett til å overdra sine rettigheter og plikter i avtaleforholdet mellom selskaper internt i Komplett Gruppen.

4.2. Overdragelse fra kunden
Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Komplett Mobil AS sine alminnelige kundekrav. Før slik overdragelse må alle utestående forpliktelser i avtaleforholdet være betalt. Kunden må skriftlig informere Komplett Mobil AS om enhver overdragelse. Ved overdragelse påløper normalt etableringspris som ved nytegning av abonnement. Ved dødsfall kan abonnementet vederlagsfritt overføres til annet husstandsmedlem.

5. Endring av telefonnummer / elektronisk kommunikasjonsadresse (e-postadresse)

Det vil av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker kunne være nødvendig å endre det nummeret og/eller den kommunikasjonsadressen (herunder e-postadresse) som Komplett Mobil AS har tildelt kunden. Komplett Mobil AS vil varsle kunden om endringen i rimelig tid forut for endringen. Komplett Mobil AS er ikke ansvarlig for kostnader og tap kunden blir påført ved tildeling av nytt nummer og/eller kommunikasjonsadresse etter denne bestemmelsen.

6. Priser

Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av produktoversikten og prislisten slik den fremgår på Komplett Mobil AS sine hjemmesider til enhver tid. Disse prisene finner man under https://www.komplett.no/mobil/vaare-priser/ Fast månedspris betales forskuddsvis, og faktureres for resterende av inneværende i tillegg til påfølgende måned for nye kunder. Nye kunder vil første måned få datakvote for gjenværende dager av måneden, som er det samme antallet dager kunden blir fakturert for. Bruk utover det som er inkludert i kundens abonnement faktureres i etterfølgende periode i henhold til denne avtalens del B, pkt. 9.

7. Kredittvurdering mv.

Hvis kundeforholdet forutsetter kreditt fra Komplett Mobil AS, vil det normalt bli foretatt en kredittvurdering av kunden. Komplett Mobil AS kan fastsette en kredittgrense for de ulike tjenestene. Komplett Mobil AS kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenestene eller stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Komplett Mobil AS kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt. Komplett Mobil AS kan på saklig grunnlag avslå å inngå kontrakt med kunden. Det tillates maksimalt 6 stk. registrerte abonnement per myndig person eller juridisk enhet. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med Komplett Mobil AS kundeservice.

7.1. Kredittvurdering av elektronisk gjenpart
Det vil bli foretatt kredittvurdering av kunder ved søknad om abonnement og evt. andre forhold med økonomisk mellomværelse.

7.1.1. Gjenpartsbrev med kopi av benyttet informasjon blir sendt elektronisk. Kunden mottar link og kode til innlogging via SMS. Oppgitt telefonnummer må være registrert på kunde. Ved avvik sendes gjenpartsbrev pr. post. *

8. Angrerett

I forbrukerforhold kan kunden, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via Internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Komplett Mobil AS har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis kunden senere benytter seg av angreretten.

9. Taushetsplikt

Komplett Mobil AS har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon §2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende kundens bruk av tjenestene og om innholdet i kundens kommunikasjon. Komplett Mobil AS kan likevel utlevere slike opplysninger med kundens samtykke, eller når Komplett Mobil AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon til domstolene, politi, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter.

10. Behandling av personopplysninger

10.1. Formålet
Komplett Mobil AS behandler data om kunden som selskapet har mottatt, som navn, fødselsnummer, adresse, e-post adresse og telefonnummer, og herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av tjenester. Komplett Mobil AS bruker personopplysningene til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene, samt til fakturering. Komplett Mobil AS vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om Komplett Mobil AS sine tjenester og nødvendig informasjon relatert til kundens avtaleforhold. Komplett Mobil AS kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §2 b. Samtykke gis ved avtaleinngåelse og kan til enhver tid administreres via Min Side under «Mine samtykker».

Komplett Mobil AS vil også kunne benytte bruksdata og transaksjonsdata for å gjennomføre nødvendige analyser, slik at selskapet kan levere tjenesten som avtalt, og forbedre produkter og brukeropplevelse.

Komplett Mobil AS deler opplysninger om kunden med sitt morselskap, Komplett AS, i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta sine forpliktelser etter denne avtalen og for å administrere kundeforholdet.

Komplett Mobil AS har en databehandleravtale med sin tekniske integrasjonspartner, Erate AS, som også vil håndtere kundens personopplysninger. Det gjelder alle de samme personopplysningene som Komplett Mobil AS håndterer. Det gjelder kun i den utstrekning det er relevant for å levere tjenestene denne avtalen omhandler. Erate er underlagt strenge krav til sikkerhet, og forholder seg til myndighetenes krav for behandling av personopplysninger, og det er Komplett Mobil som er behandlingsansvarlig.

For hver ny kunde gjennomfører Komplett Mobil en kredittvurdering. Denne utføres av Bisnode AS. Data som deles med Bisnode er personnummer, navn og adresse, for å sikre at riktig person kredittsjekkes. Det foreligger en databehandleravtale med Bisnode, som sikrer at personopplysningene behandles sikkert, og følger myndighetenes krav for behandling av personopplysninger.

For kunder som prøver å portere et nummer til Komplett Mobil AS som de ikke er juridisk eier av, havner de i en eierskifteprosess. Denne prosessen håndteres av Adepto AS. Persondata som deles med Adepto AS er navn, telefonnummer, adresse og e-post adresse. Komplett Mobil har en databehandleravtale med Adepto, som er underlagt strenge krav til sikkerhet, og forholder seg til myndighetenes krav for behandling av personopplysninger, og det er Komplett Mobil som er behandlingsansvarlig.

For å sende relevant informasjon til kundene, benytter Komplett Mobil et eDM verktøy som heter Carma, levert av Compost Marketing AB. Komplett Mobil AS har databehandleravtale med Compost Marketing AB. Komplett Mobil AS er behandlingsansvarlig, og Compost Marketing AS er underlagt strenge krav ift sikkerhet, og forholder seg til myndighetenes krav for behandling av personopplysninger.

Taushetspliktbelagte opplysninger som informasjon om kunders bruk av, og innholdet i, elektronisk kommunikasjon deles ikke. Opplysningene behandles for øvrig kun i den utstrekning det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag etter ekomlovens og personopplysningslovens bestemmelser.

10.2. Markedsføring
Komplett Mobil AS plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven § 2-9. Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av Komplett Mobil AS for å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder informere om og markedsføre, varer, tjenester, tilbud og andre ytelser fra Komplett Mobil. Kunden samtykker i at slik informasjon kan sendes via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §15.
Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra Komplett Mobil AS, aksepterer Kunden i at Komplett Mobil AS kan utlevere nødvendig data. Kunden kan kontakte Komplett Mobil Kundesenter for å reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjepart i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre tjenester.
Dersom kunden gir sitt uttrykkelige samtykke, kan Komplett Mobil AS bruke kundens kontaktinformasjon til å distribuere informasjon og markedsføring til kunden om Komplett Gruppen sine øvrige produkter og tjenester.

10.3. Utlevering
Komplett Mobil AS er pliktig å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriftens §6-3, herunder katalog. Komplett Mobil AS utleverer data til leverandører for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens geografiske posisjon. Informasjon om hvor kunden befinner seg, blir verken lagret eller brukt til annet formål enn til levering av tjenesten som kunden har bestilt og samtykket til. Kunden kan reservere seg mot utlevering av opplysninger til nummeropplysningstjenester på Min Side, i Komplett Mobil appen, eller ved å kontakte kundeservice på telefon 33 00 58 20.
Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller.

10.4. Reservasjon
Kunden kan reservere seg mot oppføring i katalog, utlevering til opplysningstjeneste og mot utlevering av navn, adresse og telefonnummer til tredjepart til adresseringsformål. Videre kan kunden reservere seg mot utlevering av data til leverandør for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens posisjon. Kunden kan også trekke tilbake sitt samtykke til markedsføringshenvendelser.
Kunden kan endre sine samtykker på Min Side, i Komplett Mobil appen, eller ved å kontakte kundeservice på telefon 33 00 58 20.

10.5. Innsyn
Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om ham eller henne, jf. personopplysningslovens §18, og kan kreve at ufullstendige eller ukorrekte data blir rettet eller slettet. Kunden må kontakte kundeservice på telefon 33 00 58 20 for innsyn, retting eller sletting.

10.6. Sletting
Komplett Mobil AS sletter data når behovet for behandling ikke lenger er til stede, jf. pkt. 10.1 om formålet med databehandlingen, og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Dersom en faktura ikke er blitt betalt, eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Komplett Mobil AS oppbevare trafikkdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Når faktura er gjort opp, kan Komplett Mobil AS lagre totalbeløpet i tillegg til navn og adresse på kunden. Komplett Mobil AS må også forholde seg til myndighetenes krav om lagring av bruksdata, og følger kravene som følger av ekomloven og personopplysningsloven.

11. Tilknytning til utstyr i telenettet

For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene og av Komplett Mobil AS. Kunden er selv ansvarlig for at utstyr som han eller noen han svarer for, kobler til nettet, tilfredsstiller de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Utstyr som er levert av Komplett Mobil AS, er Komplett Mobil AS sin eiendom med mindre annet følger av særlig avtale. Kunden må ikke leie ut eller på annen måte overlate Komplett Mobil AS sitt utstyr til uvedkommende uten etter skriftlig aksept fra Komplett Mobil AS.

12. Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som kunde hos Komplett Mobil AS, er ansvarlig for å betale for de ytelser Komplett Mobil AS leverer i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av ytelsene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Komplett Mobil AS sin side. Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Komplett Mobil AS innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Komplett Mobil AS, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden varsle hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

12.1. Kjøp av mobiltelefon
Det er ingen bindingstid på abonnement fra Komplett Mobil AS, men kjøp av rabattert telefon sammen med abonnement forutsetter betaling av første månedsavgift og kan kun benyttes én gang pr år pr kunde. Eksisterende kunder kan også benytte seg av tilbudet, og plikter da å betale påfølgende månedsavgift. Kunder vil kunne bli etterfakturert om Komplett Mobil AS finner avvik ihht dette vilkåret.

13. Feil eller mangler ved tjeneste

13.1. Reklamasjon
Før kunden melder feil til Komplett Mobil AS, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Komplett Mobil AS melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

13.2. Avhjelp
Komplett Mobil AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

13.3. Prisavslag
Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i telenettet eller ved tjenesten, kan kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.

13.4. Erstatning

13.4.1. Direkte tap
Overfor forbrukere er Komplett Mobil AS ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Komplett Mobil AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Komplett Mobil AS sin kontroll, og som Komplett Mobil AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er Komplett Mobil AS bare ansvarlig for direkte tap som skyldes grov uaktsomhet fra Komplett Mobil AS sin side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

13.4.2. Indirekte tap
Komplett Mobil AS er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Komplett Mobil AS sin side. Som indirekte tap regnes blant annet:
1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.
4. Tap som følge av ødelagte eller forringede data

13.4.3. Komplett Mobil AS sitt samlede ansvar
Komplett Mobil AS sitt samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 10.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Komplett Mobil AS sin side.

13.4.4. Særlig om installasjon og bruk av programvare
Komplett Mobil AS er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare. For å unngå tap av data anbefaler Komplett Mobil AS at kunden tar sikkerhetskopi før installasjon og bruk av programvaren.

13.5. Heving
Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Komplett Mobil AS sin side.

14. Kundens mislighold

14.1. Betalingsmislighold fra kunden
Ved betalingsmislighold vil Komplett Mobil AS sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling.

14.2. Stenging

14.2.1. Stenging ved betalingsmislighold
Hvis kunden ikke har betalt innen betalingsfristen som er angitt på faktura, kan Komplett Mobil AS stenge for kundens bruk av tjenesten. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt. Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte leveranse av samtlige tjenester, med mindre kunden gjør Komplett Mobil AS oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste. Ved overskridelse av avtalt kredittgrense, kan Komplett Mobil AS midlertidig stenge tjenesten og kreve at kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan kunden normalt ringe nødtjenestene.

14.2.2. Stenging i andre tilfeller
Komplett Mobil AS kan stenge kundens tilknytning til telenettet dersom kunden:
- Har oppgitt mangelfull eller ukorrekt kundeinformasjon
- Benytter utstyr som ikke tilfredsstiller de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene, eller som ikke tilfredsstiller krav med hjemmel i lov om elektronisk kommunikasjon, kap. 8, om tillatt utstyr, innførsel, omsetning og bruk
- Ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Komplett Mobil AS
- Opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for teletjenester
- På annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane.
- På saklig grunnlag ikke finnes kredittverdig.

Før Komplett Mobil AS iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever det, kan Komplett Mobil AS likevel stenge kundens tilknytning til telenettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Komplett Mobil AS i særlige tilfeller sperre for bruk av bestemte tjenester eller stenge tilknytningen til telenettet uten å varsle kunden. Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt, kan Komplett Mobil AS stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold.

14.2.3. Gjenåpning
Dersom leveranse av tjenester er stanset som følge av kundens mislighold, gjenopptar Komplett Mobil AS levering av tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen, er rettet. Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning. Den gjeldende pris er 199,- per abonnement som har vært stengt.

14.3. Heving
Komplett Mobil AS kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Komplett Mobil AS, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

15. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtaleforholdet helt eller delvis uten forutgående varsel. Hvis det er saklig grunn, kan Komplett Mobil AS si opp avtalen med en måneds varsel. Har kunden inngått avtale med Komplett Mobil AS om fast avtaleperiode (bindingsavtale), påløper et gebyr hvis kunden sier opp avtalen før avtaleperiodens utløp. Kunden kan si opp med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke allerede fakturert månedsavgift for inneværende måned. Månedsavgiften i inneværende måned skal alltid betales i sin helhet, og alt forbruk utover månedsavgiften frem til oppsigelsestidspunkt vil bli fakturert.

16. Ekstraordinære bruksrestriksjoner

I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, streik eller lockout, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Komplett Mobil AS rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av tjenestene:
- Avbrudd i tjenesten
- Begrensning av tjenestefasiliteter
- Avskjæring av adgang til tjenestene for nye kunder

Komplett Mobil AS har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker. Komplett Mobil AS er uten ansvar for kostnader eller tap som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Komplett Mobil AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

17. Endringer i priser og vilkår

Komplett Mobil AS har rett til å foreta endringer i priser og i vilkår. Når endringer er av en viss betydning og til ugunst for kunden, skal Komplett Mobil AS varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft. Varslingskravet etter denne bestemmelsen gjelder kun i forbrukerforhold. Kunden kan vederlagsfritt si opp avtalen med Komplett Mobil AS hvis endringen er til ugunst for kunden. Prisendringer kan gjennomføres med kortere varsel hvis de skyldes økning i offentlige avgifter, endringer i valutakurs, skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter, som for eksempel endringer i prisene fra underleverandører, som påvirker Komplett Mobil AS sine sluttbrukerpriser og som ligger utenfor Komplett Mobil AS sin kontroll. I slike tilfeller kan kunden ikke vederlagsfritt tre ut av en eventuell bindingsavtale i avtaleperioden.

18. Brukerklagenemd

Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på Komplett Mobil AS sin avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av Komplett Mobil AS. Se BKNs hjemmeside: www.brukerklagenemnda.no.

19.Tvister

Tvister mellom kunden og Komplett Mobil AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Utenfor forbrukerforhold er Sandefjord tingrett verneting.
ODR portalen kan anvendes ved behandling av sak mellom partene: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main

B. Spesielle bestemmelser for mobiltjenesten

1. Abonnement

Avtale om levering av mobiltelefontjenester gir tilgang til Komplett Mobil AS sitt mobiltelefonnett i Norge og i andre nett hvor Komplett Mobil AS har avtale om slik bruk, og rett til bruk av de tjenester som kunden har avtalt med Komplett Mobil AS. Når vi regner datamengde følger vi det desimale systemet som betyr at vi regner 1000MB på 1 GB.

2. Inkludert data første måned

Første måned vil inkludert datakvote baseres på antall gjenværende dager i måneden. Det vil si at kvoten kunden får første måned vil være mindre enn datakvoten inkludert i abonnementet. Kvoten vil følge samme antall dager som kunden blir fakturert for. Fra første månedsskifte vil kunde få full datakvote.

3. Bytte av abonnement

Har kunden inngått avtale med bindingstid, kan kunden bytte til annet Komplett Mobil-abonnement uten at det medfører bruddgebyr, så lenge det nye abonnementet tilbys med bindingsavtale og har lik eller høyere månedsavgift. Ved bytte av abonnement benyttes pris og innhold i tidligere abonnement, samt forbruk frem til byttet, og pris og innhold i nytt abonnement, for å beregne resterende innhold og pris for pågående periode.

4. Bruk av mobilt utstyr

Kunden plikter å følge gjeldende lovgivning og regler for bruk og håndtering av mobilt teleutstyr samt å respektere særlige bruksforbud.

5. Bruk av abonnement i utlandet

Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Når kunden bruker abonnementet i utlandet, krever Komplett Mobil AS inn betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Mottak av innkommende samtaler blir taksert.

6. Særskilt for SIM-kort

Abonnementsinformasjon lagres på et eget kort (SIM-kort). Komplett Mobil AS aktiverer kortet når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er Komplett Mobil AS sin eiendom. Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får kortet i hende, og at det ikke gjøres inngrep i kortet. Kunden er etter mottagelsen ansvarlig for tap av, eller skade på, SIM-kortet. Til kortet tilhører det to personlige koder: PIN- og PUK-kode. Kunden skal oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og påse at kodene ikke blir kjent for andre. Får kunden kjennskap til, eller mistanke om, at andre har fått tilgang til de personlige kodene, skal kunden straks endre PIN-koden.

7. Tap eller tyveri av abonnementsutstyr

Dersom kunden får kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon og/eller SIM-kort er kommet på avveie, skal kunden straks underrette kundesenteret til Komplett Mobil AS, eller selv aktivt sperre SIM-kortet på «MinSide» eller i Komplett Mobil sin app. Komplett Mobil AS vil vederlagsfritt sperre abonnementet for videre bruk. Utover kundesenterets ordinære åpningstid man-til fre 08-20, helg 11-16, skal kunden benytte «Min Side» eller appen for sperring av SIM. Tjenesten vil være sperret til kunden gir melding om gjenåpning. Selv om tjenesten er sperret, vil det påløpe vanlig faste løpende priser så lenge tjenesten ikke er oppsagt.

8. Ansvar ved tap, tyveri mv.

Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet før meldingstidspunktet. For forbrukere er ansvaret begrenset til kr 1.000,-. Dersom tapet skyldes grov uaktsomhet, er forbrukeren likevel ansvarlig for inntil kr 10.000,-. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding innen rimelig tid etter tap av mobiltelefonen eller SIM-kortet, er ansvaret ubegrenset. Komplett Mobil AS er ansvarlig for all bruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet som finner sted etter meldingstidspunktet, med mindre kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett.

9. Viruskontroll, brannmur og filter

Ved oppkopling til Internett med mobiltelefon, er kunden selv ansvarlig for å ha en tilfredsstillende viruskontroll og brannmur. Bevisst spredning av virus og annen skadelig programvare regnes som vesentlig mislighold.

10. Fakturering

Det månedlige faste beløp faktureres forskuddsvis, mens bruk utover de inkluderte månedlige minutter faktureres i etterfølgende periode. På den første faktura vil kunden bli belastet månedsavgift både for inneværende (gjenværende dager) og kommende periode. For første måned blir inkluderte fastprisminutter, SMS, MMS og datatrafikk beregnet på gjenstående dager av måneden ut fra når abonnementet ble aktivt. Første faktura sendes per post til folkeregistrert adresse, og belastes til enhver tid gjeldende fakturagebyr. Se prisliste.

11. Data Rollover

Data rollover gjelder alle våre abonnement. Ubrukt data flyttes over til neste periode. Du kan maksimalt samle opp en datamengde som er dobbelt av datamengden som er inkludert i ditt månedsabonnement. Dersom du endrer abonnementstype til et rimeligere abonnement eller foretar et eierskifte, nullstilles din datamengde.

12. EU og EU+ inkludert

Gjelder alle abonnement hos Komplett Mobil. EU inkluderer EU og EØS, og alle land som til enhver tid er innlemmet, og retter seg etter EUs regelverk. Land inkludert i EU+ vil til enhver tid være spesifisert på komplettmobil.no, og kan forandres av Komplett Mobil. Om land fjernes fra EU+ skal kundene varsles om dette med minimum 1 måneds varsel.

Med nevnte abonnement kan Kunden bruke av datakvoten i EU/EØS og EU+ uten ekstra kostnad, bruke ringeminutter/SMS/MMS fra EU/EØS og EU+ til Norge og innen EU/EØS og EU+ uten ekstra kostnad, og kan motta samtaler/SMS/MMS gratis i EU/EØS og EU+. Gjelder ikke spesialnummer, viderekoblinger, trafikk fra ferge, fly eller offshore og samtaler fra Norge til EU/EØS og EU+.

EU/EØS og EU+ inkludert kan begrenses dersom kunden gjennom en firemånedersperiode har mer bruk bruk i EU/EØS eller EU+, ikke lenger har tilhørighet til Norge eller ved misbruk av tjenesten. Forbruk blir vurdert separat for tale, SMS/MMS og data. Dersom kundens tilstedeværelse og bruk gjennom en firemånedersperiode hovedsakelig er i EU/EØS eller EU+, vil kunden motta et varsel om å endre sitt atferdsmønster innen to uker eller dokumentere sin tilhørighet til Norge. Blir ikke atferden rettet innen nevnte to uker vil kunden bli fakturert etter gjeldende satser for overforbruk. Priser ligger på komplettmobil.no/priser