Dedikerte kunderådgivereDedikert hjelp

Leieavtale betingelser

Betingelser er oppdatert 25.10.2014

 • 1 Leieavtalens forside
 1. Leieobjekt, gjenstand, varer, Se eget vedlegg; spesifikasjon av varer
 2. Avtalens løpetid;  Antall måneder: 18, 24 eller 36                                                                                                                
 3. Første forfall: Datoen for bekreftet levering av ordre
 4. Leiebeløp p.t. pr. måned (eks.mva): 00,00
 5. Månedlig adm. gebyr er p.t. (eks.mva): 65,00
 6. Etableringsgebyr (eks.mva): 495,00
 7. Leien forfaller til betaling forskuddsvis pr. måned.
 8. Dato:    10.2014 15:13
 9. Forsikring:
  Leietaker tegner forsikring for utstyret, jfr. § 10
  Alternativt tegner utleier etter eget valg forsikring og belaster leietaker for kostnader forbundet med dette.
 10. Særskilte vilkår:
  Denne leieavtalen binder uansett ikke utleier før utleier har utført og godkjent kredittkontroll av leietaker.
  Utleier starter leieavtalen når varer angitt i spesifikasjonen av utleier er ansett som levert.
  Leietakers aksept av varemottak anses i alle fall som leieavtalens leveransegodkjennelse.
  Egen leveringsgodkjennelse for varene skal derfor ikke avgis av leietaker.

  Vedkommende som benytter sin Bank ID til å signere denne leieavtalen innestår personlig for at han/hun har de nødvendige
  fullmakter til å undertegne på vegne av leietaker og skal personlig holde utleier skadesløs dersom signatur er utført uriktig eller uten
  leietakers godkjennelse.
 11. Utstyrets bruksadresse:
  Leietakers hovedkontor. Utstyret må ikke flyttes fra denne adressen uten utleiers forhåndssamtykke. Dersom bruksadressen avviker
  fra denne adresse må utleier straks informeres for eventuell godkjenning.
 • 2 Avtalens varighet
  Leieavtalen løper for en periode som angitt på forsiden. Avtalen forlenges automatisk for 3 måneder av gangen, med samme leie, dersom ikke skriftlig oppsigelse foreligger senest 2 måneder før leieavtalens sluttdato. Leietaker har til enhver tid rett til å si opp avtalen med 3 mnd. skriftlig varsel. Utleier kan bare si opp avtalen ved mislighold, jfr. § 11. Ved oppsigelse foretas oppgjør som bestemt i § 12.
 • 3 Betalingsbetingelser
  Leien begynner å løpe fra og med den dag leveransen kvitteres mottatt av leietaker, og uansett når utleier har saklig grunn til å anse leveransen som tatt i bruk eller klar til å bli tatt i bruk. Levering, installering mv. av gjenstanden skjer for leietakers regning og risiko. Alle offentlige utgifter betales av leietaker.

Likeledes betaler leietaker alle forsikringspremier, vedlikeholdsutgifter, samt utgifter i forbindelse med kontraktens opphør så som takseringsgebyr o.l. Utleier kan ilegge og endre termingebyr, purregebyr o.l. Alle omkostninger som leietaker i henhold til ovenstående skal betale, kommer i tillegg til avtalt leie.

Leien skal være tilgjengelig på utleiers konto eller den konto utleier anviser senest på forfallsdag. Terminleien forfaller til betaling uavhengig av leveransens beskaffenhet eller tilstand. Utleier kan ilegge termingebyr og purregebyr i h.t sin til enhver tid gjeldende prisliste. Offentlige skatter og avgifter inklusive merverdiavgift vedrørende leveransen er ikke inkludert i leien. Alle omkostninger, avgifter m.v. som leietaker i h.t. ovenstående skal betale, kommer i tillegg til avtalt leie.

Evt. engangsleie/startleie betales kontant ved levering av gjenstanden, med tillegg av mva, og refunderes ikke i noe tilfelle.

 • 4 Forsinkelsesrente
  Ved forsinket betaling av leietakers forpliktelser i henhold til denne avtale, påløper forsinkelsesrente med p.t. 2 % pr. påbegynt måned. Dersom det påløper forsinkelsesrente for mer enn en måned, har utleier rett til å beregne rentes rente. Utleier kan endre forsinkelsesrenten med 1 måneds varsel.
 • 5 Leieregulering
  Utleier har rett til å kreve leien justert med umiddelbar virkning, f.eks., men ikke begrenset til , (i) ved endringer i det alminnelige rentenivået eller i det rentemarkedet utleier skaffer sin funding fra., (ii) endringer i eventuelle skatter, avgifter eller andre forhold som måtte bli pålagt av myndighetene med virkning for denne avtale, (iii) ved endringer i eller prisendringer på eventuelle tilleggsytelser og gebyrer.
 • 6 Levering av gjenstanden – risiko
  Leietaker har risiko for gjenstandens hendelige undergang eller beskadigelse fra avsendelse til det er behørig og kvittert tilbakelevert. Leietaker påtar seg straks å foreta nøye undersøkelse av gjenstanden ved mottak, og hvor kvittering for mottak innebærer godkjenning av gjenstanden og aksept for leiestart. Leietaker aksepterer at også den person som faktisk mottar eller avhenter gjenstanden er berettiget til å signere for mottaket, selv om vedkommende ikke fremkommer på leietakers firmaattest, event. har en underordnet stilling m.v.
 • 7 Forsinket levering og feil ved gjenstanden – Ansvarsfraskrivelse
  Etter overdragelse av avtalen, jfr. § 13 skal ny utleier ikke belastes for evt. forsinkelser, mangler (rettslige eller faktiske) mv. Leietaker skal i tilfelle av mislighold fra opprinnelige utleiers side skriftlig varsle utleier og etter eget tiltak rettidig iverksette reklamasjoner, samt for egen regning og risiko fremsette krav i eller utenfor rettssak mot opprinnelige utleier. Det samme gjelder krav med hensyn til de garantier og den service som opprinnelig utleier eller andre event. er forpliktet til å yte i hht. leieavtalen.. Tilkommer det leietaker erstatning fra leverandør, forsikringsselskap eller andre til dekning av skader som er påført eller forårsaket av gjenstanden, er erstatningen herved transportert til utleier i den grad det foreligger udekkede krav etter leieavtalen. Utleier står ikke ansvarlig for andres oppfyllelse av tjenester tilknyttet avtalen, bl.a. service, support og bredbånd, selv om betaling for slike tjenester er inkludert i leien og/eller selv om utleier har forhåndsbetalt for tjenestene for hele eller deler av leieperioden. Løpende leie betales således uavhengig av eventuelt svikt i slike leveranser, bl.a. ved tjenesteleverandørs eventuelle konkurs.
 • 8 Eiendomsretten til gjenstanden, fremleie, service mv.
  Gjenstanden, og utstyr som senere sammenføyes med eller blir tilbehør til denne, er utleiers eiendom. Leietaker gir utleier rett til å inspisere gjenstanden. Leietaker har ikke rett til å overdra eller låne bort gjenstanden.

Gjenstanden må ikke på noen måte bearbeides, sammenføyes eller sammenblandes med annen eiendom. Gjenstanden må heller ikke på annen måte anbringes slik at utleiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt.

Leietaker må sørge for regelmessig service på gjenstanden. Innsigelser vedrørende service eller andre forpliktelser som utleier forplikter seg til, kan kun gjøres gjeldende ovenfor opprinnelig utleier ved overdragelse av denne kontrakt. Leietaker er i så fall forpliktet til fortsatt å betale avtalt leie til den nye utleier.

 • 9 Skade
  Leietaker er ansvarlig for skade på gjenstanden. Utleier skal umiddelbart underrettes om slike skader. Finner utleier at gjenstanden kan repareres, skal leietaker besørge dette gjort. Eventuelle forsikringsbeløp vil utleier overføre til leietaker. Hvis gjenstanden etter utleiers oppfatning ikke kan repareres, må leietaker innen 30 dager foreta oppgjør som bestemt i § 12.
 • 10 Forsikringer
  Leietaker holder utstyret forsikret for hele den ordinære leieperioden. Leietaker plikter å informere utleier om polisenummer, navn på forsikringsselskap samt innhente skriftlig bekreftelse fra forsikringsselskapet vedrørende tredjemannsinteresse, ved inngåelse av denne leieavtalen. Dersom ikke leietaker besørger behørig forsikring for utstyret i denne leieavtalen vil utleier selv besørge forsikring for utstyret og belaste leietaker for denne kostnaden.
 • 11 Oppsigelse på grunn av leietagers mislighold
  Hvis leietaker ikke overholder bestemmelser i denne avtale, søker akkord, åpner konkurs, vesentlig forringer sin formuesstilling eller foretar seg noe som kan virke inn på utleierens eiendomsrett til gjenstanden, har utleier rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder hvis leietaker misligholder eventuelt andre avtaler med den som til enhver tid er utleier, jfr. § 13.

Utleier har rett til å avhente gjenstanden. Ved avtalens oppsigelse etter denne bestemmelsen eller § 2, skal gjenstanden for leietakers regning og risiko returneres til den adresse utleier oppgir, og leietaker skal (i) besørge event. nødvendig demontering, pakking m.v., med profesjonell bistand hvor dette er naturlig og/eller (ii) besørge gjenstanden forsvarlig behandlet som avfall om utleier skriftlig har forlangt dette gjort. Utlevering uten søksmål vedtas ved avtalens utløp, samt om avtalt leie ikke betales ved forfall, jfr. tvfbl. § 13-2.

 • 12 Partenes rettigheter ved oppsigelse
  Ved avtalens utløp eller oppsigelse skal leietaker levere gjenstanden, til utleier eller den utleier anviser. Videre er leietaker forpliktet til å betale til utleier:
 1. Alle ubetalte terminer inkl. mva og påløpte forsinkelsesrenter og omkostninger som er forfalt til betaling pr. oppsigelsesdagen.
 2. Alle ikke forfalte terminer for den gjenstående del av leieperioden.
 3. Erstatning for ytterligere tap som utleier måtte lide som følge av at avtalen avbrytes før minimumsperiodens utløp.
 4. Alle omkostninger som ellers er pålagt leietaker i h.h.t. denne kontrakt.
 • 13 Overdragelse – Ansvarsfraskrivelse
  Utleier vil overdra eiendomsretten til de i § 1 nevnte gjenstander og sine rettigheter i h.h.t. denne leieavtale. Leietaker godkjenner overdragelsen og er kjent med at gjenstandene da tilhører ny utleier. Leietaker forplikter seg til overfor den nye utleier å oppfylle samtlige bestemmelser i leieavtalen, der i blant å betale de fastsatte terminleier og til å utlevere gjenstandene i tilfelle opphør av kontrakten, uansett årsak til opphøret. Heving eller leiereduksjon overfor den nye utleier, uansett årsak, kan kun kreves hvis det oppnås en tilsvarende heving eller prisavslag overfor den opprinnelige utleier. Heving eller reduksjon av leie kan ikke i noe tilfelle kreves før den nye utleier har mottatt oppgjør fra den tidligere utleier.
 • 14 Diverse
  Eventuelle uoverensstemmelser avgjøres etter norsk rett ved utleiers verneting. Leietaker har ikke mot eller uten vederlag rett til å bli eier av gjenstanden. Leietaker aksepterer at utleier kan påføre nærmere spesifikasjon av gjenstanden på leieavtalens forside eller i eget vedlegg. Bortsett fra vedlagte tilleggsavtaler, er det ingen muntlige eller skriftlige sideavtaler mellom partene til denne kontrakt, hverken vedrørende eierforholdet eller annet. Eventuelle endringer i kontrakten vil bli tilføyet dette kontrakts eksemplar og undertegnet av alle parter. Endringer av kontrakten er ikke gyldig hvis de ikke er foretatt på denne måte. Leietaker aksepterer at kundeopplysninger om ham tilknyttet avtalen kan utveksles mellom utleier og ny utleier, den som til enhver tid utfører service/vedlikehold m.v. på gjenstanden, og den som event. senere måtte overta hele eller deler av ny utleiers virksomhet, samt utveksles mellom opprinnelig og ny utleier og innad i det konsern disse tilhører, og mellom ny utleier og ulike forsikringsselskap. Slike utvekslede kundeopplysninger kan bl.a. benyttes som grunnlag for de nevnte virksomhetenes markedsføringstiltak overfor leietaker. Endring av leietakers navn, adresse, e-mail og/eller telf.nr. må leietaker straks gi skriftlig melding om til utleier. Leietaker aksepterer at opplysninger, meldinger m.v. fra opprinnelig og ny utleier kan skje elektronisk, bl.a. på e-post.